top of page
1768582.jpg
RESERVERINGSVOORWAARDEN

Bij het aanvaarden van een reservering in ons hotel gaat U akkoord met onze voorwaarden en privacy statement.

Inchecken op de dag van aankomst is mogelijk vanaf 14:30 uur tot 21.00 uur, tenzij een latere deadline met u is overeen gekomen. Ontbijt is bij de kamerprijs inbegrepen en wordt tussen en 08.30 en 10.00 uur geserveerd.

Uw reservering mag tot uiterlijk 5 DAGEN voor de aankomstdatum zonder kosten worden geannuleerd.

Indien u binnen  vijf dagen annuleert zullen wij u de totale kosten in rekening brengen.

Gedurende uw verblijf kunnen wij geen geld retourneren voor eerder dan gepland vertrek.

Bij evenementen of groepsreserveringen kan een vooruitbetalinag worden gevraagd.

PRIVACYVERKLARING 
ALGEMEEN 

Montagna Del Mondo, gevestigd aan de Grendelplein 15, 6301 BS te Valkenburg aan de Geul is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS 

Postadres: Grendelplein 15, 6301 BS Valkenburg aan de Geul  

E-mailadres: info@hotelmontagna.nl 

Website: www.hotelmontagna.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Montagna Del Mondo verwerkt uw persoonsgegevens t.b.v. het wettelijk verplichte nachtregister krachtens artikel 438 Wetboek van Strafrecht en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt in het kader van een juiste bedrijfsvoering voor de door u afgenomen diensten c.q. producten. Tevens verwerken wij uw gegevens om na uw verblijf feedback te vragen over uw verblijf in ons hotel waarvoor wij u vooraf toestemming vragen. De verzending van uw gegevens via onze website of de website van onze partners beschikken over  beveiligde en versleutelde verbindingen. Tevens hebben al onze medewerkers die uw gegevens verwerken, een geheimhoudingsplicht. Beelden van beveiligingscamera’s worden na 7 dagen vernietigd, tenzij er sprake is van strafrechtelijke feiten en/of vorderingen van het daartoe bevoegde gezag.

 Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

  • Wijze van identificatie.

  • Bankrekening cq credit- card gegevens.

BEWAARTERMIJN VAN DEZE GEGEVENS

Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

GRONDSLAG  VOOR HET OPSLAAN VAN UW GEGEVENS

Commercieel belang ,correcte uitvoering van onze dienstverlening en bedrijfsvoering welke bestaat uit het verhuren van hotelkamers en het verkopen van  voedsel alsmede dranken van alcoholische aard en frisdranken.

 BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hotelmontagna.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Montagna Del Mondo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Montagna Del Mondo  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens verstrekt t.b.v. uitvoering overeenkomst en nachtregister: zolang u gast bent en 7 jaar daarna. Dit doen we t.b.v. de onderlinge communicatie en de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst alsmede enige van overheidswege  wettige controlerende instanties.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Montagna Del Mondo  verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting  of omdat door u toestemming is verleend of indien dit noodzakelijk is in verband met een incassoprocedure Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Montagna Del Mondo  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Montagna Del Mondo  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een andere, door U genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hotelmontgna.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie Uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

Montagna Del Mondo  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Montagna Del Mondo  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hotelmontagna.nl

Beveiliging persoonsgegevens

Alle personen die namens Montagna Del Mondo  uw persoonsgegevens  bewerken, hebben een geheimhoudingsplicht en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt bij Montagna Del Mondo  reserveren via diverse Online Travel Agencies, zoals onder andere  Booking.com, Expedia. etc

Deze versturen uw persoonsgegevens via een versleutelde en beveiligde verbinding.

bottom of page